POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej “www.twojeinwestycje.eu” jest R&A Capital Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-217), ul. Marii Skłodowskiej-Curie, nr 14/16, lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000954616, NIP: 5732932964, REGON: 521272910, adres e-mail: biuro@twojeinwestycje.eu (dalej jako: „Administrator”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej “www.twojeinwestycje.eu” są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej jako: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe kontrahentów (w tym klientów) w zakresie i w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jako prawnie uzasadniony interes Administratora, gdyż udzielenie odpowiedzi jest niezbędne dla zapewnienia kontaktu osobom zainteresowanym działalnością Administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych),
 • nawiązania i utrzymania relacji biznesowych z kontrahentem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub jest niezbędne do wykonania umowy),
 • wykonywania wiążących strony umów oraz wykonywania ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. adres,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu,
 5. firma,
 6. inne dane identyfikacyjne, kontaktowe i związane z treścią wiadomości kierowanej do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz przekazywane Administratorowi.

Administrator może przetwarzać również inne kategorie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Celem powyższego jest ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawa funkcjonalności tych usług (szerzej por. Pliki „cookies”).

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania współpracy z Administratorem.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 1. przez okres niezbędny do realizacji danego zadania (np. odpowiedzi na zapytanie poprzez formularz kontaktowy),
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego,
 4. dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku „cookie”; w przypadku plików „cookies”, które nie wygasają, czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

PROFILOWANIE

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi Administrator współpracuje. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania Użytkownika:

 1. Dostęp do danych – art. 15 RODO,
 2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO,
 3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
 4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
 5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO,
 6. Sprzeciw – art. 21 RODO,
 7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@twojeinwestycje.eu

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z żądaniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PLIKI “COOKIES”

Strona “www.twojeinwestycje.eu” używa plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe.

Pliki „cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

Stałe pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania anonimowych statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo do podjęcia decyzji w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez dokonanie stosownych zmian konfiguracyjnych w ramach swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Strona wykorzystuje także rozwiązanie automatycznego tłumaczenia treści „Google Translate” dostarczane przez firmę zewnętrzną „Google”, która posiada własną politykę prywatności. Dostępna jest ona na stronie Google – https://policies.google.com/ .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.