Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo stracić może na wartości pieniądz w formie tradycyjnej.

Dolar amerykański od 1913 r. stracił 97% swej siły nabywczej co oznacza, że osoby, które gromadziły oszczędności w pieniądzu, straciłyby praktycznie cały dorobek swojego życia. Dolar jest najsilniejszą walutą świata i tylko dlatego nie stracił 100% wartości – jak miało to miejsce chociażby w odniesieniu do polskiego złotego. W Polsce taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy za sprawą reformy walutowej Władysława Grabskiego w 1923 r., a po raz drugi w roku 1950. Podczas drugiej z reform ustanowiono regulację ustawową, w myśl której gotówka w dotychczasowej formie traciła ważność w ciągu 14 dni – w dobie ograniczonego przepływu  informacji wiele osób nie miało możliwości wymiany dotychczasowego pieniądza, przez co posiadane przez nie dotychczas banknoty stały się bezwartościowe. Ostatnia z reform walutowych miała miejsce w 1995 r. i była połączona z denominacją – choć niewiele czasu upłynęło od tego wydarzenia, to jednak wydaje się, że nie wywarło ono odpowiedniego wpływu na świadomość Polaków.

Z powyższego w prosty sposób wywieść można wniosek, że gromadzenie oszczędności w pieniądzu nie jest ani bezpiecznym, ani też rozsądnym rozwiązaniem.

Można w tym miejscu zadać sobie pytanie o to, w co w takim razie zainwestować i na co wymienić ową gotówkę.

Co do zasady inwestowanie można ogólnie podzielić na ryzykowne (ofensywne) i bezpieczne (defensywne). Obserwuje się, że wraz z wiekiem i zdobywanymi doświadczeniami życiowymi zmniejsza się skłonność do podejmowania ryzyka, a priorytetem staje się zabezpieczenie dorobku życia przed utratą.

Inwestowanie ofensywne – skoncentrowanie na powiększaniu majątku

Akcje

Standardowym celem inwestowania w akcje jest osiągnięcie zysku, który jednak – co wymaga podkreślenia – wiąże się ze istotnym ryzykiem poniesienia strat. Gra na giełdzie nie ma na celu zabezpieczenia naszych oszczędności, a raczej ich pomnażanie. Istotnym problemem są tu konsekwencje podwyższonego ryzyka, które może prowadzić do całkowitej utraty oszczędności. Podobne cechy należy przypisać lokowaniu kapitału w tzw. Bitcoiny i inne kryptowaluty, co aktualnie uważane jest za nowoczesną wersję hazardu – występuje możliwość wygenerowania znacznego zysku, ale nie można ignorować także zagrożenia w postaci utraty całości włożonego kapitału. Jest to więc forma inwestowania odpowiednia jedynie dla osób tolerujących wysokie ryzyko.

Nieruchomości  

Odnotowuje się, że inwestowanie w nieruchomości należy do najbardziej rozpowszechnionych form lokowania kapitału wśród Polaków. Choć podobne przedsięwzięcia mają swoje niewątpliwe zalety, to są one dostrzegalne jedynie w okresie koniunktury – kryzysy powodują, że właściciele podejmują lawinowo decyzje o zbyciu nieruchomości celem ich spieniężenia, co powoduje drastyczne spadki cen i warunkuje, że sprzedaż nastąpi po znacznie niższej cenie niż ta, która byłaby ceną oczekiwaną. Z drugiej strony pozostali gracze na rynku (nowi inwestorzy) stale wyczekują momentu, w którym ceny będą najniższe i nie są zainteresowani zakupem.

Ważnym – aczkolwiek rzadziej podnoszonym – zagadnieniem jest kwestia rentowności inwestycji. Uprawniony do pobierania czynszu w wysokości 2.000 zł miesięcznie (co daje 24.000 zł w stosunku rocznym) powinien mieć na uwadze, że remont lokalu co najmniej w trzyletnich odstępach czasowych pochłania w granicach od 50% do 70 % kwoty, jaką pobrano z tegoż tytułu. Kolejny spadek rentowności wystąpi, gdy najemca nie dokona wpłat za kolejne okresy lub lokal pozostanie niezagospodarowany ze względu na brak najemcy.  

Inwestowanie defensywne – nastawienie na ochronę zasobów finansowych

Złoto 

Inwestowanie w złoto ma wiele zalet, które są powszechnie znane. Zabezpiecza ono oszczędności przed skutkami inflacji i do tego w głównej mierze sprowadza się jego rola.

Brylanty i kamienie kolorowe

Lokowanie kapitału w kamienie szlachetne łączy w sobie walory, jakie można przypisać inwestowaniu w złoto, wraz z dodatkowymi, niezwykle istotnymi cechami szczególnymi.

Najważniejszymi zaletami inwestowania w kamienie szlachetne są:

  • brak notowania na giełdzie – kamienie szlachetne nie są notowane na giełdzie Forex, tym samym ich cena nie jest zależna od działań spekulantów giełdowych, a jedynie od realnego popytu i podaży. Popyt na kamienie szlachetne stale rośnie, a podaż jest stała, a w niektórych przypadkach maleje, gdyż złoża kamieni na ziemi się wyczerpują. Inwestycja ta jest więc najbardziej przewidywalną i daje pewność wzrostów cen,
  • mobilność– kamienie szlachetne nie są objęte zakazem wywozu – jak to ma miejsce w przypadku złota lub gotówki w kwocie 10.000 euro i ponad tę kwotę. Można je zatem w prosty sposób przetransportować ze wzglądu na ich niewielką objętość i tym sposobem przenieść majątek w dowolne miejsce na świecie w pełni anonimowo i w sposób legalny,

Ceny kamieni szlachetnych z zasady nie spadają – spowodowane jest to nie tylko tym, że wydobycie się zmniejsza, a zasoby kurczą. Ma to także związek ze stale rosnącymi kosztami wydobycia przez kopalnie, ale także zwiększającymi się wydatkami na oszlifowanie kamienia. Inwestycja w kamienie szlachetne jest w związku z tym najbardziej przewidywalnym sposobem lokowania kapitału, który nie jest obarczony ryzykiem spekulacji giełdowej i zmienności wirtualnych rynków.

Inwestycja w kamienie szlachetne a lokowanie kapitału w nieruchomościach

Lokowanie kapitału w kamieniach szlachetnych i nieruchomościach można określić jako przeciwstawne strategie inwestycyjne. Trzeba podkreślić, że w dobie kryzysu cena nieruchomości drastycznie maleje, gdyż niewiele podmiotów decyduje się na zakup oczekując na jeszcze niższe ceny. Podaż w tym przypadku znacznie przewyższa popyt, ponieważ właściciele lawinowo dążą do odzyskania kapitału, co wpływa na istotny spadek cen.

Zupełnie przeciwnie sytuacja ta wygląda w przypadku kamieni szlachetnych: kiedy zaczyna się kryzys, ludzie poszukują bezpiecznych aktywów. Cena kamieni szlachetnych, które do takich należą, zdecydowanie wzrasta. W takiej sytuacji jest wielu chętnych na zakup, ale wówczas to właściciele kamieni nie są skłonni do natychmiastowego zawierania transakcji, gdyż mają świadomość, że z każdym dniem wartość ich kosztowności wzrasta.

Podsumowując, kluczowym krokiem rozważnego uczestnika rynku jest zamiana pieniądza na konkretny przedmiot, który pozwoli na zachowanie wartości nabywczej pieniądza. Aby móc korzystać na emeryturze z dorobku życia i aby nie pomniejszała go inflacja, najlepszym wyborem jest inwestowanie defensywne.