Dłużne papiery wartościowe to papiery wartościowe opiewające na wierzytelności. Papiery te inkorporują prawo majątkowe, czyli wierzytelność właściciela papieru wartościowego wobec wystawcy papieru wartościowego.

W przypadku tego rodzaju papierów, wierzytelność pełni samodzielną funkcję. Inne uprawnienia – w zależności od typu papieru wartościowego – są inkorporowane w papier wartościowy wierzycielski. Pełni on funkcje akcesoryjną w stosunku do inkorporowanej wierzytelności. Są to papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne.

Dłużne papiery wartościowe to ogólnie rzecz ujmując: sekurytyzowany (zamieniony na papier wartościowy) określony dług, który może przyjmować bardzo różnorodne formy (K. Liberadzki 2014, s. 9). Przykładami mogą być: czeki, weksle, obligacje, bony handlowe, listy zastawne, warranty.

Jedną z firm z którą współpracujemy, jest Firma Brewe.

BREWE Leasing, to podmiot sektora finansowego, świadczący swoim klientom usługi związane z leasingiem oraz faktoringiem. Spółka ponad 7 lat rozwija się razem z rynkiem usług finansowych.

W sierpniu 2015 roku spółka zadebiutowała na rynku kapitałowym jako emitent obligacji. Według stanu na sierpień 2021 roku w terminie zostały wykupione wszystkie z 22 serii obligacji. Od lipca 2019 roku spółka jest emitentem kwitu dochodowego. Do chwili obecnej zostało wyemitowanych dziewięć emisji tego papieru wartościowego. Wszystkie płatności dla inwestorów z tytułu inwestycji w kwit dochodowy były i są dokonywane terminowo.

ZOBACZ KWIT DOCHODOWY